2018 Directors Election / Elección de Directores de 2018 / Cuoäc Baàu Cöû Giaùm Ñoác 2018 / 2018 年董事選舉

NOTICE OF DIRECTORS ELECTION

TO THE QUALIFIED ELECTORS OF HARRIS COUNTY MUNICIPAL UTILITY DISTRICT NO. 501 (THE “DISTRICT”) AND TO ALL OTHER INTERESTED PERSONS:

The District will hold an election within the District on May 5, 2018, between the hours of 7 a.m. and 7 p.m., for the purpose of electing three members to the Board of Directors of the District. Early voting by personal appearance will occur from 11 a.m. to 7 p.m. on each weekday from April 23, 2018, through May 1, 2018, that is not a Saturday, Sunday, or official State holiday. The polling place for early voting and on election day will be the Lake House, 10000 Towne Lake Parkway, Cypress, TX 77433. There are four candidates for the three director positions up for election as follows: DeBra Edwards, Wayne C. Tyson, Jonathan Cowen, Dilveer K. Mand.


AVISO DE ELECCIÓN DE DIRECTORES

A LOS VOTANTES HABILITADOS DEL DISTRITO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES NRO. 501 (EL “DISTRITO”) DEL CONDADO DE HARRIS, Y A TODAS LAS DEMÁS PERSONAS INTERESADAS:

El Distrito celebrará una elección dentro del Distrito el 5 de mayo de 2018 en el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con el propósito de elegir tres miembros para la Junta Directiva del Distrito. La votación anticipada en persona se realizará todos los días de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. desde el 23 de abril de 2018 hasta el 1 de mayo de 2018, inclusive, salvo sábados, domingos o feriados oficiales del estado. El lugar de votación para la votación anticipada y para el día de elección será Lake House, 10000 Towne Lake Parkway, Cypress, TX 77433. Hay cuatro candidatos para las tres posiciones de director en la elección: DeBra Edwards, Wayne C. Tyson, Jonathan Cowen, Dilveer K. Mand.


THOÂNG BAÙO VEÀ CUOÄC BAÀU CÖÛ GIAÙM ÑOÁC

GÖÛI CAÙC CÖÛ TRI HOÄI ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN CUÛA CÔ QUAN TIEÄN ÍCH THAØNH PHOÁ SOÁ 501 QUAÄN HARRIS (“CÔ QUAN”) VAØ TAÁT CAÛ NHÖÕNG NGÖÔØI QUAN TAÂM KHAÙC:

Cô Quan seõ toå chöùc moät cuoäc baàu cöû trong phaïm vi Cô Quan vaøo ngaøy 5 thaùng Naêm, 2018, töø 7 giôø saùng ñeán 7 giôø toái, vôùi muïc ñích baàu choïn ba thaønh vieân cho Ban Giaùm Ñoác cuûa Cô Quan. Thuû tuïc ñích thaân tôùi boû phieáu sôùm seõ dieãn ra töø 11 giôø saùng ñeán 7 giôø toái töø ngaøy 23 thaùng Tö, 2018 ñeán heán ngaøy 1 thaùng Naêm, 2018, tröø ngaøy thöù Baûy, Chuû Nhaät, hoaëc ngaøy nghæ leã chính thöùc cuûa Tieåu Bang. Ñòa ñieåm boû phieáu cho thuû tuïc boû phieáu sôùm vaø boû phieáu vaøo ngaøy baàu cöû seõ laø Lake House, 10000 Towne Lake Parkway, Cypress, TX 77433. Coù boán öùng cöû vieân cho ba vò trí giaùm ñoác baàu cöû nhö sau: DeBra Edwards, Wayne C. Tyson, Jonathan Cowen, Dilveer K. Mand.


理事選舉通知

致:HARRIS 郡市政公用事業區第501 號(下稱 “本區”)合乎標準選舉人及所有其他相關人士:

本區將於2018年5月5日本區域內舉行選舉,時間為上午7:00至下午7:00之間,為選出三名本區理事之事宜。親自出席的提前投票選舉將於2018年4月23日開始至2018年5月1日為止每日上午11:00至下午7:00之間,除周六,日或州法定節假日外的每一天進行。選舉日提前投票投票場所在Lake House, 10000 Towne Lake Parkway, Cypress, TX 77433。下列有四名候選人參選三名理事職位名額:DeBra Edwards, Wayne C. Tyson, Jonathan Cowen, Dilveer K. Mand。